Lijm de Zorg

Het is crisis in de GGZ en Jeugdzorg, dat ondervinden patienten en medewerkers iedere dag opnieuw. Het is tijd dat die signalen gehoord worden en er wat veranderd. Wat er moet veranderen hebben we beschreven in ons manifest. Steun ons door dit manifest te ondertekenen:

1. Neem de regie om de acute crisis in de jeugdzorg en GGZ aan te pakken.

Stop met het afschuiven van de verantwoordelijkheid.

2. Regel voor de mensen met de meest complexe problemen passende zorg.

Iedereen verdient goede zorg. Het mag niet langer zo zijn dat de meest complexe gevallen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Versterk herstelgerichte ondersteuning, zelfregiecentra en ervaringsdeskundigheid. Vergoed een hulphond voor mensen met psychische problemen via de zorgverzekering.

3. Stel een maximale wachttijd vast en handhaaf deze.

Een wachtlijst langer dan 3 maanden is onacceptabel. Richt een helpdesk in voor mensen die tussen wal en schip belanden. En leer van hun ervaringen. Zorg voor hulp tijdens de wachttijd.

4. Mensen in acute nood moeten altijd iemand kunnen bereiken en zo nodig opgenomen kunnen worden in de GGZ.

Zorg voor voldoende opnameplekken, ook voor een time-out. Versterk de crisisdiensten, suïcidepreventie en 113 Zelfmoordpreventie.

5. Richt landelijke behandelcentra op voor specialistische zorg, die niet regionaal georganiseerd kan worden.

Het gaat hierbij om mensen met complexe stoornissen, zoals: ernstige traumaproblematiek, eetstoornissen en combinaties met andere problematiek.

6. Maak het vak aantrekkelijker, pak het personeelstekort aan.

Stop de regeldruk en onnodige bureaucratie. Zorg voor meer opleidingsplekken voor specialisten. Dwing eenduidige normen af qua kwaliteit en verantwoording.

7. Stop met onnodige dwangmaatregelen.

Versnel de evaluatie van de Wet Verplichte GGZ en zorg voor voldoende draagvlak bij de beroepsgroep en patiëntenverenigingen.

8. Respecteer en versterk de rechten van cliënten en hun omgeving

Nodig ervaringsdeskundigen structureel uit bij het maken van beleid. Handhaaf mensenrechtenverdragen. Informeer cliënten proactief over hun rechten en plichten.

9. Verminder de marktwerking in de GGZ en de Jeugdzorg.

Zie zieke mensen niet als kostenpost. Stop de conflicten tussen GGZ-instellingen, verzekeraars, gemeenten en jeugdzorgaanbieders en haal perverse prikkels uit het systeem. Werk samen voor het publieke belang in plaats van concurreren commerciële belangen.

10. Schrap de harde leeftijdsgrens van 18 jaar tussen de Jeugdzorg en de GGZ.

Bekijk per persoon welke hulp het beste werkt en behulpzaam is.

Uitklappen
aan het laden